Sesde vraag: “Wat soek julle?”

SESDE VRAAG: “Wat soek jy?” JOHANNES 1:35-42 11 MAART 2018

KINDERDIENS

100 JAAR STORIE

In 1933 word H.J. Goosen aangewys as skriba/kassier van die gemeente. Hierdie pos het hy ononderbroke vir 50 jaar beklee.

Die mondigwording van die gemeente word gevier in 1939. By die geleentheid word daar afsonderlik aan die kinders, mans en vrouens geleentheid gebied om ‘n geldelike bydrae te maak tot die gemeentefondse. Die gebrek aan fondse bly maar ‘n groot probleem in die gemeente, met die gevolg dat bouwerk en die verbetering van die geboue nie aangepak kon word nie. Daar is ook nie geld om nagmaalkelkies aan te koop nie. Die nagmaalskelkies word “klein bekertjies” genoem waarskynlik om die indruk te skep dat dit net ‘n voortsetting is van die gebruik van die beker.

Die sake wat in hierdie tyd aangespreek word is die swak bywoning van die aanddiens, staatslotery wat afgekeur word en sport op Sondae. Die kerkraad skryf selfs ‘n brief aan die minister en die prokureur-generaal oor hulle kommer oor sport op Sondae en nader die polisie met ‘n versoek om dit stop te sit. Hulle versoek ook die voorsitter van die Sondagrivierse Sitrus Kooperasie dat die bome nie op Sondae gestoom moet word nie.

Daar blyk ‘n toename in armoede te wees en die diakens vorm ‘n Armesorgkommissie met die oog daarop om hulp te verleen aan arm gesinne.

Daar kom ook nog baie tugsake voor rondom die oortreding van die sewende gebod. Tog kom daar ‘n verandering in die benadering in die dienstyd van dr. Kirsten. Paartjies wat oortree het, hoef nou nie meer voor die kerkraad te verskyn nie maar kan die dominee en die betrokke ouderling in die pastorie ontmoet, waarop daar dan aan die kerkraad verslag gedoen word.

SKRIFLESING

Johannes 1:35-42

“Wat soek julle?” (vers 38)

INLEIDING

Ons manne is nie so lief vir inkopies nie. Nou die dag loop ek ‘n bekende paartjie raak in Bay West met vol trollies. Ek sê dat hulle seker bly is om klaar te wees. Die man antwoord toe baie moedeloos: “Nee ons het nog steeds nie gekry waarna ons soek nie!”

Dit laat mens dink aan ons rustelose harte. Ons is altyd op soek na iets. Iets wat ons gelukkig sal maak, vir ons betekenis het, ons lewe voller sal maak.

Jesus se vraag ontbloot hierdie soeke. As Andreas en die ander dissipel agter Jesus aan loop, draai Jesus om en vra vir hulle: “Wat soek julle?”

Dit is interessant dat net een van die twee se name genoem word, Net Andreas, die broer van Petrus, maar nie die tweede dissipel nie. Mens kan baie spekuleer oor wie dit was maar die beste is om dit te so te sien dat dit nie spesifiek ‘n bekende was nie. Sy naam word nie genoem nie sodat elkeen van ons in die situasie kan pas. Ons kan ons in hierdie onbekende dissipel se plek inleef, eintlik vra Jesus vir elkeen van ons vanoggend hierdie vraag: “Wat soek jy?”

So kom ons kyk wat beteken hierdie vraag vir ons vandag.

1. LUISTER NA JOU HART

Die eerste ding wat Jesus se vraag doen is om ons te laat luister na ons hart. Hart is nie ons fisiese orgaan nie, maar word in die Bybelse metafoor gebruik om ons diepste wese aan te dui, die kern van ons persoonlikheid, die mens wat ons regtig is. As ons sê dat iemand sy of haar hart met ons gedeel het, bedoel ons dat hulle hulle diepste menswees aan ons bekend gemaak het. Wanneer ons dus na ons hart luister, gee ons aandag aan ons diepste begeertes en behoeftes.

Tog doen ons dit nie sommer nie, ons bly dikwels net voort hardloop op auto-pilot. Ons maak baie verskonings hoekom ons nie na ons hart luister nie. Ons sê ons het nie tyd nie, ons is te besig. Of ons sê dit maak te seer of dis te sentimenteel. Tog roep Jesus deur hierdie vraag ons om bietjie stil te staan en te luister na ons hart.

Matteus 6:21 sê: “Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”

Wat is jou hartsbegeerte?

Dit bepaal jou lewe.

2. ONTDEK WAT JY DIE MEESTE BEGEER

Die tweede ding wat hierdie vraag doen is om ons uit te daag om te ontdek wat ons diepste begeerte is. Een van die redes waarom dit moeilik is om te weet wat dit is, is omdat ons so baie begeertes het.

Jeremia 17:9 sê: “Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan?”

Ons het baie begeertes. Party is oppervlakkig, soos ek wil graag ‘n nuwe kar hê of ek wil graag ‘n nuwe Gholfstel hê. Ander kom van plekke in ons lewe waar daar hartseer is, soos ‘n kinderlose egpaar wat begeer om ‘n kind te hê. Of iemand wat siek is wat begeer om gesond te word.

Hoe ontdek ons wat ons diepste begeerte is?

Daar is ‘n klein stilword oefening wat mens kan doen. Ek het dit die eerste keer gelees in die boek van Steven Covey: “Seven Habits of highly effective people” Hy noem dit “begin with an end in mind”. Vir die oefening moet jy jou verbeelding gebruik. Verbeel jou jy woon ‘n begrafnis by en daar is mense wat praat oor die persoon wat dood is, ‘n familielid, ‘n vriend en ‘n medelidmaat. Die persoon wie begrawe word is jyself, gaan nader en luister wat sê die mense oor jou lewe.

Dit wat jy graag wil hê die mense oor jou moet sê, dit is jou diepste begeerte.

3. VRA VIR DIE HERE

Praat met die Here. Filippense 4:6 sê: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”

Partykeer dink ons God is ‘n pretbederwer. Patykeer dink ons dat Hy nie wil hê ons moet gelukkig wees nie.

Kom ons gebruik ‘n beeld. Sê nou ‘n paartjie trou en hulle skryf hulle eie beloftes. Die man sê: “Ek is lief vir jou maar van nou af mag jy geen begeertes hê van jou eie nie. Jy moet net doen wat ek wil hê. Jy mag net die dinge doen wat my gelukkig maak.”

Hoe dink julle sal die bruid voel?

Partykeer dink ons so oor God. Nee, as Jesus vir die dissipels vra: “Wat soek julle?”, dan wys Hy dat Hy omgee oor ons. God luister na ons, hy wil hê dat ons met Hom moet praat.

Beteken dit dat die Here vir ons alles sal gee wat ons wil hê?

Nee.

Nie alle begeertes is die begeertes van ons hart nie. Party is slegte begeertes. Slegte begeertes maak ons wêreld kleiner, isoleer ons van ander mense, vervreem ons van God, verslaaf ons lewe.

Maar begeertes van die hart, verruim ons lewe, verbind ons aan mense, trek ons nader aan God.

Daarom is een van die belangrikste gebede wat ons kan bid in Psalm 139:23: “Deurgrond my, o God, deurgrond my hart”.

SLOT

Spreuke 4:23 sê: “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.”

Ons hartsbegeertes bepaal die mens wie ek word. Dit beinvloed my keuses en gee energie aan my drome en ideale.

Daarom moet ons baie mooi luister na hierdie vraag van Jesus: “Wat soek julle?”

Continue Reading No Comments

Inligtingsstuk van Yolanda Potgieter

NG Gemeente vraelys – inligting – 18/02/2018
Inleiding
More gemeente, nadat Dubois einde verlede jaar na Windhoek beroep is, het ons as GR besluit om net eers ‘n treetjie terug te staan en die vakansie rustig te gaan bid en dink oor die beroep van ‘n 2de leraar en ook aan die algemene “gesondheid” van ons gemeente.

Vraelys/Meningspeiling
Verlede Donderdag het ons dus ‘n GR vergadering gehad en het ons besluit om die gemeente te betrek en om ‘n vraelys op te stel, sodat ons ‘n meningspeiling kan doen tov die beroep en ook die algemene “gesondheid” van die gemeente.

Beroep van 2de leraar
Ons eerste vrae op die vraelys gaan oor die beroep van ‘n leraar. Ons is tans volgens ons boeke 852 lede, en dit sluit ons dooplidmate in. Hierdie lidmate is in 25 wyke gesetel. Ons het op die oomblik net 19 dienswerkers.
Op die GR is daar tans 2 vakante poste. Ons het 20 Bedieningsgroepe, maar daar is by al die groepe ‘n dringende behoefte aan meer lede. Ons het in 2016 15 Bybelstudiegroepe gehad waarvan 5 nou nog weekliks bymekaar kom.
So, u kan sien dat dit ‘n relatief groot gemeente is, maar dit is feitlik onmoontlik vir 1 leraar om by alles uit te kom.
Ek gaan netnou nog uitbrei oor die werksaamhede van die gemeente.
Maar ons het 3 opsies:
Ons kan ‘n 2de leraar beroep, wat dan vir Ampie sal bystaan en die gemeente sal bedien.
Of ons kan ‘n jeugwerker beroep – ‘n jeugwerker kan alles doen wat ‘n predikant kan doen, hy/sy kan net nie die sakramente bedien nie. Maw hy/sy kan nie nagmaal bedien, of ‘n doop of troue doen nie. Hy kan preek, begrafnisse doen en al die ander pligte wat van ‘n leraar verwag word. Hy sal dan ook uitsluitlik betrokke wees by die jeug. Hy/sy sal dan ook ‘n kleiner salaris ontvang as ‘n gewone leraar.
Of ons kan nie iemand beroep nie
Ek kan u ook die versekering gee, dat indien ons ‘n leraar/jeugwerker beroep, ons deeglike navorsing sal doen en ons uiterste bes probeer om die regte persoon vir ons gemeente aan te stel. Daarvoor gaan ons baie gebede nodig hê en gaan ons die pad saam met die Here stap en op Hom vertrou om die regte persoon op ons pad te bring.
Baie lidmate vra ook vir my oor ‘n man of ‘n vrou. Dit is nie eers vir ons ‘n kriteria nie, ons wil die beste persoon aanstel, ongeag of dit ‘n man of vrou is.
Ek weet baie van u dink ook, miskien kan ons dit nie bekostig nie. Maar ja, ons kan dit bekostig, maar dit is nie eintlik vir my ‘n rede om daarteen te besluit nie. As ons as gemeente ‘n leraar wil beroep, KAN ons gemeente sorg dat ons finansieel sterk genoeg is om dit te dra. Omdat ons dienswerkers en predikante nie meer by almal kon uitkom of huisbesoek doen nie, het baie lidmate vergeet om hul bydraes aan te pas. En u weet dat ons absoluut afhanklik is van u bydraes. Ons hou wel projekte en funksies om geld in te samel, maar ons maak die meeste staat op ons lidmate se maandelikse bydraes. So, ek wil regtig ‘n beroep doen op u om weer te gaan kyk na u bydrae. Wanneer laas het u dit aangepas, en vir die wat dit jaarliks aanpas, sê ek baie baie dankie. Ek wil dan ook sommer sê dat ons nou besig is met die afsluiting van ons finansiële jaar en dat Jurie in Maart die fin verslag sal voorlê. Ons sal 2x ‘n jaar die fin verslag aan die gemeente voorhou, maar indien u enige navrae of inligting wil hê, is u baie welkom om ‘n draaitjie by Magda te maak en sy kan dit vir julle gee.
U moet asb net onthou, dat hierdie vraelys net ‘n meningspeiling is, en dat die laaste besluit of goedkeuring by die Ring lê. Ons sal hierdie vraelyste deurgaan en dan sal ons by ons volgende GR vergadering ‘n besluit maak. Die beroep van ‘n leraar/jeugwerker is ‘n baie lang proses en kan dit maande duur voordat ons ‘n nuwe leraar/jeugwerker het.

Algemene welstand van gemeente
Dan sal u sien het ons ook vrae daar gestel oor ons algemene “gesondheid”. En ek wil vra dat u asb daardie vrae so eerlik moontlik sal beantwoord, maar dat dit positiewe opbouende kritiek sal wees. As jy iets kritiseer, kom asb met ‘n voorstel na vore. Ek weet ons stel onsself ontsettend bloot, maar ons is nou op ‘n punt in die gemeente waar ons mekaar se hande moet vat en saam moet besin oor ons gemeente.
Ek dink ons almal besef dat ons gemeente se kerkbywoning baie swak is en daarom het ons as GR besluit om bietjie introspeksie te doen en te identifiseer waar moontlik probleemareas is.
Jeug
Ons moet oud en jonk akkommodeer en om dit te doen moet ons aanpas en vernuwe. Om suksesvol te kan wees moet ‘n mens vernuwe en verander. Nie een van ons boere boer nog soos hulle 10 jaar terug, ag 5 jaar terug geboer het nie. Daar is gedurig vernuwing. In enige werk, in die skole, is daar voortdurende vernuwing en as ‘n mens nie aanpas en vernuwe nie, dan beteken dit dat jy stagneer. En dit mag nie in ons gemeente gebeur nie.
Baie mense sê ons jeug, dan praat ek van die jong werkendes, kom nie meer kerk toe nie. Hulle gaan kerk toe, maar baie van hulle ry PE toe, na ander kerke toe. Hoekom? Want ons akkommodeer hulle nie in ons kerk nie. Hier het verlede week ‘n kerk van PE ‘n selgroep hier op Kwd kom stig vir die jongmense.
Ons jeug is die toekoms van ons kerk en ons moet na hulle ook luister. Daarom wil ek baie graag hê hulle moet ook hierdie vraelyste invul, sodat ons kan hoor wat hulle sê en hoe hulle voel. Ek wil dan ook die 2 vakante poste in die GR vul met jonger mense. So, as jy iemand kan identifiseer wat jy dink ‘n bydrae sal kan maak op die GR en die jongmense kan verteenwoordig, moet jy asb vir my of Magda of enige een van die GR lede kontak.
Aanbidding
Elke persoon leef sy geloof op ‘n ander manier uit, en aanbid God op ‘n ander manier. Daarom moet ons mekaar ruimte gee en verdra om elke een se geloof en aanbidding op sy manier waarop hy/sy gemaklik is, uit te leef. As ons by ‘n rugbywedstryd is, ondersteun elkeen op sy eie manier. Gaan kyk maar net na ons skoolwedstryde. Party mense spring op en af, of hardloop langs die kant af. Ander sit op die pawiljoen en skree. Ander sit net doodstil en kyk. Maar almal kyk na dieselfde wedstryd en verdra mekaar en gee mekaar ruimte om te doen wat vir hom gemaklik is. So, behoort dit ook in ons kerk te wees.
Ek wil hê dit moet vir oud en jonk lekker wees om kerk toe te kom. As ons hier by die trappe afstap, moet ons praat oor wat ons in die kerk beleef het, gehoor het en dit moet so goed wees dat ons dit daar buite gaan oorvertel. Dit is hoe ons weer ons banke vol gaan kry.
Bywoning
As ons net ons laaste 4 maande se kerkbywoning gaan vergelyk met 2016 se getalle, is ons gemiddeld 35 mense minder per diens. En dit is baie. Dit is omtrent 10 gesinne.
Daarom het ons besluit dat die predikante, ouderlinge, dienswerkers meer betrokke moet raak by wyke. Daar moet weer wyksbidure, besoeke gedoen word. As ‘n herder sy skape los laat rondloop, gaan sy skape wegloop en die wolwe gaan hulle vang. Hulle moet versorg word en bymekaar gehou word. So moet ons ook omsien na die lief en leed en geloofslewe van ons gemeente. En hier het ons gemeente net so ‘n groot verantwoordelikheid teenoor mekaar en moet ons na mekaar omsien.

Betrokkenheid
Ons wil weer ‘n grootse poging aanwend om ons gemeente betrokke te kry by die kerkaktiwiteite en bedieningsgroepe. Ons kan nie net kyk-lidmate wees nie. Daarmee bedoel ek ons kom sit net en kyk. Ons gaan net na kerkfunksies toe en kyk. Ons moet betrokke word – deel raak daarvan. Meeste van ons bedieningsgroepe het nie genoeg lede om effektief te funksioneer nie. Ons het almal sekere gawes van die Here ontvang, en is ek doodseker, dat as jy gaan kyk na die bedieningsgroepe daar defnitief een is waar jy met jou spesifieke gawe kan gaan inskakel. Moet ook nie dink, ag ek is te jonk of ek is te oud om in te skakel nie. Jongmense, as julle dink, ag nee, daar is net ‘n klomp ou tannies – gaan maak ‘n verskil. Kry nog vriende/vriendinne en sluit aan en maak ‘n verskil. Raak betrokke.
Ons as lidmate, moet eienaarskap neem van die kerk en sy aktiwiteite. Ons moet ‘n gemeente wees wat tyd maak vir mekaar. Dit is die een ding wat ons besig is om te verloor en dit is tyd. Ons het nie meer tyd vir ons vriende nie, ons het nie meer tyd vir ons kinders nie, ons het nie meer tyd vir die skool nie, ons het nie meer tyd vir die kerk nie, ons het nie meer tyd vir mekaar nie. Ons moet weer leer om as ‘n gemeenskap van die Here, saam te kan kuier. Mekaar by die Kosblik te sien, by die basaar, by die veiling, by die rolbaldag, ens.
Eredienste
Help ons dink hoe ons, ons eredienste kan vernuwe, sodat alle lidmate regtig wil kom en opgewonde is oor die erediens.
Dit is vir ons van kardinale belang om julle as gemeente se insette te kry, sodat ons ‘n ingeligte besluit kan maak oor die beroep, asook hoe u voel oor ons algemene “gesondheid”.
Die vraelys sal oor die volgende 2 weke beskikbaar wees en ons wil ook vra dat u lidmate wat dalk nie vandag hier is nie, sal inlig en vra dat hulle die vraelys ook invul. Ons wil ook vra dat u , u eie mening lig, en nie ander persone sal probeer ompraat om jou siening in te neem nie. Ons weet sommige lidmate gaan daarvoor wees, en sommige gaan daarteen wees. Ons elkeen is uniek. Maar ons is elkeen geregtig op ons eie siening, en ons het elkeen se insette nodig.
U kan die vraelys volgende Sondag weer terugbring en in die voorportaal sal ‘n boks wees waarin u dit kan gooi. Of u kan dit by Magda versorg. Die sperdatum vir die vraelys is Sondag, 4 Maart.
Ons, as GR wil regtig ‘n verskil maak om ons kerk ‘n vernuwende gemeente te maak wat vorentoe beweeg. Kom ons neem mekaar se hande en versterk mekaar en ondersteun mekaar om hierdie doelwit te bereik. Ons kan al hierdie wonderlike nuwe idees hê, maar as u nie inkoop daarin en ons help en ondersteun en betrokke raak nie. Kan ons dit maar nou al los. Baie dankie vir u tyd, en byvoorbaat dankie vir die invul van die vraelys.
Dankie

Continue Reading No Comments

“Wat maak jy hier?”

VYFDE VRAAG: “Wat maak jy hier? 1 KONINGS 19 25 FEBRUARIE 2018

KINDERTYD

Laat almal vir 1 minuut lank doodstil bly.
Brei uit oor stilte

100 JAAR STORIE

Kort na die beroep van ds Bester as hulpleraar vir dr Kirsten, stig die benede-Vallei se lidmate af. Op 28 Oktober 1938 word die Nederduitse Gereformeerde Kerk Sondagsrivier-Suid gestig. Ds Bester word as die eerste leraar van die nuutgestigde gemeente beroep. Hy vertrek van Kirkwood af op 11 Februarie 1939 om die nuwe gemeente te bedien. Hierdie afstigting het gepaard gegaan met gemoedere wat hoog geloop het oor die vasstelling van die grense tussen die twee gemeentes. Uiteindelik is toe bepaal dat lidmate wat op die grens tussen die twee gemeentes woon, self kon besluit by watter gemeente hulle wil inskakel.

In hierdie tydperk word daar ook grond op die markplein aangekoop. Op die grond sou later die Voortrekker-Gedenksaal, die tweede Kerkgebou, ‘n pastorie en kategese-lokale opgerig word. ‘n Kerkgeboutjie is ook op Kleinpoort aangekoop vir die buitedienste en ‘n nuwe pastorie is voltooi. Die Kerkgebou op Selbourne is vergroot en die ou pastorie en die kerkhuis, wat tevore as koshuis gedien het, is verkoop.

Interessant is dat met die herdenking van die Groot Trek in 1938 Kirkwood die grootste fees in sy bestaan gevier is. Dit was toe die simboliese ossewatrek hier aangedoen het. Tydens die besoek is die Markplein herdoop na die Voortrekkerplein, die aangrensende straat tot Dirkie Uys straat. Die saal is ook genoem die Voortrekker Gedenksaal, en die gedenksteen vir die Groot Trek is in 1938 deur Mevrou Kirsten onthul en op 28 Julie 1940 in die voorkant van die Voortrekker Gedenksaal ingemessel. Die saal is ingewy in Desember 1940. Deeglike reëls is vir die gebruik van die saal opgestel, daar is onder andere bepaal dat geen party-politieke vergadering en danspartye in die saal gehou mag word nie.

INLEIDING

My kinders bel ons in die oggende en die middae. Dis wanneer hulle op die snelweg tussen Johannesburg en Pretoria oppad werk toe is en terug van die werk af kom. In ‘n mate beleef mens die spanning van die verkeer so saam met hulle, veral as hulle gesels met die mense wat vekeerd ry!

Een keer het Lidia gesê haar brandstof liggie flikker en sy gaan dit nie maak na die naaste petrolstasie in die verkeer nie. Dit is nogal moeilik om so vrou alleen in die verkeer te sukkel.

Ek dink dit is ‘n goeie beeld om die teks van vanoggend te verduidelik. Terwyl ons so op die hoofweg van ons lewe voort beweeg, loop ons dikwels gevaar om sonder petrol te gaan staan. Met ander woorde, ons leef op so ‘n manier dat ons die risiko loop om uit te brand. Gelukkig het ons waarskuwings liggies wat ons bewus maak daarvan dat ons geestelike en emosionele reserwes baie laag is. As ons betyds aandag gee daaraan kan ons aandag gee aan die manier waarop ons lewe en bewus word van die dinge wat ons geestelik en emosioneel dreineer. Prediker 10:10 sê: “As die byl stomp word en nie geslyp word nie, moet jy meer krag gebruik. Dit betaal om jou verstand te gebruik.”

Wat is hierdie waarskuwingsligte?

In die algemeen is dit dinge soos slapeloosheid, kroniese moegheid, woede-uitbarstings en selfbejammering. En dan die hele lys van psigo-somatiese siektes.

Kom ons kyk vanoggend meer spesifiek na Elia se ervarings. Ons lees Elia se verhaal in 1 Konings 18-19 waar hy weggehardloop het en tot stilstand gekom het in ‘n grot en die Here vir hom vra: “Wat maak jy hier?”

Wat kan ons leer uit sy ervarings van geestelike en emosionele uitputting en uitbranding?

1. ‘n GELEENTHEID OM TE STOP

Wie van julle het julle kinders leer motor bestuur? Ek het my vrou en kinders leer bestuur en die eerste ding wat ek sê is dat die belangrikste ding wat hulle moet weet is waar die remme is. Hoe om die kar gestop te kry. Daar is baie ander dinge wat jy ook moet weet maar as jy nie weet hoe om die kar tot stilstand te bring nie, het jy probleme!

Dieselfde beginsel geld ook vir ons lewe.

Soos ons voortbeweeg op die hoofweg van die lewe is daar baie lewensvaardighede wat ons moet ontwikkel: Ons moet leer hoe om te kommunikeer, hoe om met ander oor die weg te kom, hoe om te beplan en te delegeer, hoe om kinders groot te maak, ‘n werk te kry en te behou ens. Maar die heel belangrikste is om die vaardigheid aan te leer van hoe om te stop! As ons hierdie vaardigheid nie aanleer nie, sal ons iewers langs die pad ‘n ongeluk maak. Die Here het immers hierdie vaardigheid reeds met die skepping ingestel toe Hy gesê het dat jy 6 dae moet werk en die 7de dag rus. Jy moet leer hoe om te stop!

Daar is baie goeie redes hoekom ons moet leer om te stop.

Stop gee ons die geleentheid om die byl weer skerp te maak, volgens Prediker 10:10. Dit gee ons tyd om weer geestelik en emosioneel vernuwe te word. Veral gee dit ons die geleentheid om weer te kyk na die vraag: “Wat maak jy hier?”

2. ‘n GELEENTHEID OM NA GOD TE LUISTER.

As ons eers geleer het om te stop, kan ons begin luister na God.

Dikwels word ons geforseer om te stop deur ons lewensomstandighede.

Dit gebeur in ons persoonlike lewe.

• Net voor jou aftrede sê die maatskappy hulle moet personeel verminder en jy moet gaan
• Net as jy dink alles is reg met jou gesondheid, moet jy gaan vir ‘n operasie
• Net wanneer jou finansiële situasie onder beheer is, kry jy ‘n groot terugslag

Dit wat met jou in jou persoonlike lewe gebeur beinvloed jou geestelike lewe. Jy begin wonder oor God, oor jou verhouding met Hom. Twyfel kom, onsekerheid. Ons lewe loop nie met ‘n reguit lyn opwaarts nie

So ‘n kontras vind ons hier in Elia se lewe.

In die vorige hoofstuk (18) het Elia die een hoogtepunt na die ander beleef.

Eers het hy die oorwinning oor die 450 Baalprofete beleef, toe het hy gebid en die Here het dit laat reën en die drie jaar lange droogte gebreek. Hy was so geinspireer dat hy voor die wa van koning Agab uit gehardloop het.

En dan, in hoofstuk 19, kry hy die boodskap dat Isebel, die koning se vrou hom gaan doodmaak. Dan word hy bang en hy vlug, en gewens het hy kan maar eerder doodgaan. Hy sit net daar en dien sy bedanking as profeet in en sê: “Nou het ek genoeg gehad, Here, ek is klaar! “

Wie sou vir Elia kon kwalik neem?

As dit met ons goed gaan is ons opgewonde, dan is dit maklik om die Here te dien, ons sien vir baie dinge kans! Maar as dinge begin skeef loop, dan begin ons twyfel. Miskien sê ons nie soos Elia: “Neem my lewe” nie maar miskien sê ons goed soos:“Ek probeer my bes om hierdie ding vir die Here te doen maar daar is net niemand wat belangstel nie, ek gaan ophou”

God aanvaar nie Elia se bedanking nie, Hy skeur dit op.

Max Lucado stel dit so: Hy sê dat God vir ons lief is net soos ons is, maar dat Hy te lief is vir ons om ons te laat bly net soos ons is!

Elia moes agterkom dat terwyl hy hardloop, kon hy God nie hoor nie. Dis ook interessant dat dit nie in die groot en sterk wind is of in die aardbewing of die vuur nie, maar in die stilte is dat Elia die die Here hoor fluister. Hy het toe sy gesig met sy mantel toegemaak, uit eerbied vir die Here en die Here toe hoor fluister: “Wat maak jy hier, Elia?”

Daar is die verhaal van die jongman wat deur ‘n krisis gegaan het en nie ‘n antwoord op sy gebede kon kry nie. Hy het toe ‘n ou dominee gaan sien en gevra hoekom antwoord die Here hom dan nie? Die ou man het saggies gefluister sodat die jongman nie kon hoor nie en moes nader kom. Hy het weer gefluister en die man kon nog nie hoor nie, hy kom toe nader en sit sy oor teen die ou man se oor. Hy fluister toe weer: “Soms fluister die Here so sag, dat ons baie naby aan Hom moet kom om Hom te kan hoor”……

3. ‘n GELEENTEHID OM GOD SE PERSPEKTIEF TE KRY

As ons uitgebrand is, kan ons maklik perspektief verloor. Negatiewe gedagtes en gevoelens begin oorheers. Ons begin onsself te sien as ‘n mislukking. Ons raak blind vir die mooi en positiewe dinge wat ons bereik het. Ons verloor ons selfwaarde en lewensdoel.

Elia het al hierdie dinge ervaar. Toe die Here vir hom vra: “Wat maak jy hier, Elia?” het hy gesê: ““Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring.”

Hy was moedeloos. Hy het perspektief verloor, hy het sy roeping en doel verloor.

Dan gee die Here hom ‘n ander perspektief, die Here se perspektief. Hy sê in 1 Konings 19:15-16: ““Draai in jou spore om na die Damaskuswoestyn toe, en as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel, en vir Elisa seun van Safat uit Abel-Megola moet jy salf tot profeet om jou op te volg.”

Die Here bevestig dat Hy vir Elia nog wil gebruik deur vir Hasael, Jehu en Elisa te salf.

En in 1 Koning 19:18 sê Hy vir Elia: “Maar Ek sal in Israel die sewe duisend laat oorbly wat nie die Baälbeeld aanbid het nie.”

Jy is ook nie alleen nie, daar is nog 7,000 ander wat, soos jy, die Here dien.

SLOT

Jesus nooi ons uit wat geestelik en emosioneel uitgeput is om na Hom toe te kom. In die Boodskap se vertaling van Matteus 11:28-30 sê Hy:

“Daarom wil Ek julle uitnooi: Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na My toe! Ja, kom wy jou lewe aan My toe. By My sal jy weer die sin van die lewe ontdek. “Kom luister na wat Ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê.
“Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef.
“Dis nie moeilik om so te leef nie; om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees.”

Continue Reading No Comments

nha cai uy tin , nha cai uy tin , tap chi me va be , casino truc tuyen , casino uytin , casino totnhat , danh bai , poker online , casino , bao ve viet nam , bao ve viet nam , suc khoe , thoi trang nam 2014 , suc khoe 2014 , shop thoi trang , tin tuc thoi trang phim le , hi tech , tin cong nghe , cong nghe , thoi su , tin moi , thoi trang , the gioi smartphone , cong nghe , may tinh bang gia re , dien thoai , su kien , game mobile , nghe si viet , the gioi nhac , nha cai , dien dan bong da , best bookies, clevermart.vn , goldcare.vn , phonereview.vn , tinhangngay.vn , sieuthisachnoi.com , doctruyentranh.tv , sieuthismartphone.vn , kinhthongminh.org , thietbithongminh.tv , sieuthithietbiso.org ,