Derde vraag: “Wat is in jou hand?”

EKSODUS 4:2 11 FEBRUARIE 2018

KINDERTYD

Verduidelik die Nagmaal

Gebed

Opening van die Woord

Johann van der Vuyver, Elize du Preez, Hendrien Engelbrecht, tannie Hessie.

Onderwys, verkiesing van beheerliggaam

100 JAAR STORIE

Op ‘n vergadering van die ring van Graaff-Reinet in Oktober 1917 het die ouderling en predikant afgevaardigdes van Uitenhage ‘n voorstel gemaak. Die voorstel was dat die lidmate van die kerk wat langs die Sondagsrivier bly gehelp moet word met die stigting van ‘n eie gemeente. Die voorstel is eenparig deur die ring van Graaff-Reinet aanvaar.
Op 25 Junie 1918 vergader die ringskommissie op Kirkwood en kom ‘n gemeente tot stand met die naam Sondagsrivier. Die eerste kerkraadslede word op 4 Augustus 1918 in hulle amp bevestig en op 5 Augustus, die volgende dag word die eerste predikant beroep. Dit was ds. Sydney Francis Feneysey. Daar was egter ‘n groot debat of hulle nie ‘n goedkoper leraar moet beroep nie aangesien hulle in swaar tye lewe en ‘n hoë salaris nie aangebied kan word nie. Ds Feneysey word egter toe wel beroep.
Die eerste jare van die gemeente was gekenmerk deur die vestiging van kerklike aktiwiteite en gemeentelike organisasie. Aanvanklik is ‘n geleende kar en perde aan die leraar beskikbaar gestel. Later is ‘n motor vir die doel aangekoop. Die gemeente se rekening bly egter oortrokke en ‘n gedrukte finansiële verslag word drie-maandeliks aan die gemeente voorgehou. Spesiale kollektes om die oortrokke rekening te laat krimp word van tyd tot tyd gehou. Daar word swaar gesteun op die dankfeeste wat op verskillende plekke in die gemeente gehou word.

Vir die eredienste is gebruik gemaak van ‘n skoolgeboutjie. ‘n Eerste Kerkgebou word in 1921 in gebruik geneem nadat heelwat probleme met die bou van die kerk ondervind is. Ds. Feneysey het ook geweldig baie gedoen vir die saak van die onderwys. Hy was ook hoofsaaklik verantwoordelik vir die totstandkoming van ‘n sekondêre skool waar blanke kinders tot standerd 10 kon skoolgaan en huishoudkunde en landbou as vakke kon neem.
Ds Feneysey was hier predikant tot Augustus 1925 toe hy ‘n beroep aanvaar het na ‘n ander gemeente. Hy word in 1926 opgevolg deur ds JG Pauw. Na die koms van dominee Pauw word ‘n spesiale aksie geloods om die oortrokke rekening te delg. Die leraar en kerkraadslede het van wyk tot wyk en huis tot huis besoeke afgelê om bydraes vir hierdie doel te vra. Alhoewel die rekening nie gedelg is nie, was die poging redelik suksesvol.

INLEIDING

Daar is ‘n christelike legende wat sê dat die Here vir elke mens na die wêreld gestuur het met ‘n spesiale boodskap, ‘n spesifieke taak om te kom verrig. Iets wat net jy kan doen. Dit is jou taak of roeping of boodskap, net jy kan dit doen, niemand anders nie. Dit is jou eie, unieke bydrae om die wêreld ‘n beter plek te maak.

En tog…wanneer ek gekonfronteer word met ‘n taak en roeping om die wêreld ‘n beter plek te maak, voel ek in myself onbekwaam en maak ek verskonings.

Dit is nou presies waar ons vir Moses aantref. In Eksodus 3 verskyn die Here aan Moses in die brandende doringbos. Die Here sê vir Moses dat Hy die noodkrete van sy volk gehoor het. Daarom stuur Hy vir Moses na die Farao om sy volk te bevry.

Moses probeer hierdie opdrag te systap met ‘n lys verskonings in Eksodus 3:1-4:14. Kom ons kyk vining daarna:

Verskoning 1 in Eksodus 3:11:
“Wie is ek?” Daarmee bedoel Moses, ek is onbekwaam.

Verskoning 2 in Eksodus 3:13:
“Sê nou hulle vra my wat is U Naam?”. Daarmee bedoel Moses, ek weet te min van U, ek ken nie die Bybel nie, ek het nie opleiding gehad nie.

Verskoning 3 in Eksodus 4:1:
“Sê nou hulle luister nie na my nie”. Daarmee bedoel hy wat gebeur as ek misluk?

Verskoning 4 in Eksodus 4:10:
“Ag Here, ek kan nie goed praat nie.” Daarmee sê hy ek het nie die vermoë nie, ek kan nie.

Verskoning 5 in Eksodus 4:14:
“Asseblief Here, stuur iemand anders.” Daarmee sê hy iemand anders kan dit beter as ek doen.

Te midde van al hierdie verskonings vra God vir Moses: “Wat is in jou hand?” Hierdie vraag wil vir Moses verseker dat al die vaardighede wat hy nodig het vir die roeping, reeds in sy besit is. Op hierdie stadium was daar ‘n kierie in sy hand. God kan ‘n kierie gebruik om sy volk te verlos! Wanneer ons dit wat in ons hand is tot God se beskikking stel, sal ons altyd verbaas wees oor wat God deur ons kan doen.

Wat is in jou hand?

Daar is drie dinge wat elkeen van ons op hierdie stadium in ons hand het:

1. ONS SPESIFIEKE GAWES EN TALENTE

Elkeen van ons het sekere gawes en talente maak nie saak of dit in jou oë groot of klein is nie. Dit is dinge waarmee jy goed is of waarvan jy hou. Soos tegniese vaardighede, rekenaar geletterdheid, organisasie, om goed te wees met syfers, kuns, gasvryheid, sport, finansiële bestuur, onderrig, koek bak ens. Niks is vir God te klein of onwaardig nie.

Ek onthou as eerstejaar student op Potchefstroom moes ons in ‘n groep vir mekaar sê waarmee ons dink elkeen goed is. Almal het goeie eienskappe gehad soos leierskap, organisasie, welsprekentheid, konflikhantering, goeie menseverhoudings, ens. Toe dit my beurt was om te hoor wat hulle dink was daar so bietjie stilte. Toe sê iemand: “Jy ken die Bybel goed”.

Ek was so bietjie teleurgesteld want dit het nou nie so indrukwekkend geklink soos die ander s’n nie. Tog het ek van daardie oomblik af gefokus om dit wat die Here my gegee het goed te doen, om die Bybel te ken en ander daarvan te leer.

Wat is in jou hand?

Moet jou nie vergelyk met ander nie. Of dit groot of klein is, God kan dit gebruik om tot seën te wees vir ander.

2. ONS LEWENSERVARINGS

Elkeen van ons het sekere lewenservarings. Ons ervarings is so verskillend soos ons persoonlikhede.Daar is ervarings uit ons kinderjare, ons skool en studiejare, ons werk, die suksesse wat ons behaal het, die mislukkings wat ons ervaar het.

Hierdie lewenservaring is God se leerskool, dit is hoe Hy ons voorberei het vir dit waarvoor Hy ons wil gebruik. Die manier waarop God ons gebruik het dikwels te doen met die manier waarop ons ervarings opgedoen het in ons lewe. Die lewe en alles wat met ons gebeur is vir ons ‘n lewensskool, ons leer alles wat nodig is. God kyk anders as ons. Hy weet wat ons nog moet uitvind.

Dit sien ons duidelik in Moses se geval.

Moses is deur die Farao se dogter ontdek toe sy ma hom in die mandjie in die Nyl gelaat het om sy lewe te red. Die Dogter van die Farao het vir Moses grootgemaak

Moses het vir 40 jaar toegang gehad tot die paleis as die aangenome seun van die Farao.Hy het ‘n goeie opleiding gehad en presies geweet hoe werk die dinge in die Paleis.

Toe was hy vir 40 jaar ‘n skaapwagter in die woestyn. Daar moes hy al die oorlewingsstrategië en vaardighede leer om ‘n lewe te voer in die woestyn. Hy het ook in die woestyn baie ure alleen en in stilte deurgebring. Dit was ‘n wonderlike geestelike voorbereiding. In daardie stiltye kon hy homself ondersoek, mediteer en in gesprek wees met God. In Eksodus 33:11 staan dat die Here direk met Moses gepraat het, soos ‘n man met sy vriend. Hierdie geestelike voorbereiding het hy ontwikkel tydens sy lang stil tye agter die skape in die woestyn.

Soos die Here deur sy lewenservaring vir Moses voorberei het, maak Hy met ons ook. Reg van jou geboorte af, deur die ervarings in ons kinderjare en avonture as jongmens, deur ons werk en al ons suksesse en mislukkings, vorm Hy ons en berei Hy ons voor vir dit wat Hy wil hê ons vir Hom moet doen.

3. ONS ONBEKWAAMHEID EN TEKORTKOMINGE

In ons hand is ook ons onbekwaamheid. Ons hoef nie sleg te voel daaroor nie. Die taak waarvoor God ons roep laat ons dikwels onbekwaam voel. Dit was beslis so met Moses. Hy het gevoel dat hy total onbekwaam was om die Israeliete uit slawerny te bevry. Daarom al sy verskonings.

Dit is een van die duidelikste tekens van God se roeping, dat ons voel dat ons onbekwaam is. Wat saak maak is hoe ons dit hanteer.

Ons kan dit op een van twee maniere hanteer.

Eerstens kan dit ons lamlê, dan kry ons verskonings die oorhand. Tweedens kan dit ons lei tot ‘n dieper afhanklikheid van die Here. As ons weet dat ons onbekwaam is, weet ons dat ons van die Here afhanklik moet wees. Robert Schuller sê dat ons altyd besig moet wees met iets wat te groot is om in eie krag aan te pak, dan leer dit ons bid en in afhanklikheid van God te leef.

Die Here sê vir Paulus in 2 Korintiërs 12:9: “My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.”

Wat is in jou hand?

Jou antwoord op hierdie vraag kan jou lei op ‘n opwindende reis met God. Nie altyd maklik nie maar wel opwindend.

SLOT

Raak stil en wees eerlik met die verskonings wat jy aanbied as jy God se roeping hoor. Hoor die Here sê: “Ek sal by jou wees. Ek wil gebruik wat jy in jou hand het.”

Dink so oomblik na oor jou lewenservarings, jou suksesse, jou mislukkings, jou pyn. Waarvoor het God jou voorberei?

Wees eerlik oor jou onbekwaamhede. Dit is die gebiede waar jy die meeste God se krag en voorsienings sal ervaar.

Continue Reading No Comments

Tweede vraag: “Waar is jou broer?”

GENESIS 4:9 “WAAR IS JOU BROER?” 04 FEBRUARIE 2018

KINDERTYD

‘n Musiekgroep, “The Hollies” het in 1969 die liedjie: “He Ain’t Heavy, He’s My Brother”, bekend gemaak. Daarna het Niel Daimond en ‘n hele klompie ander kunstenaars die liedjie gesing. Die liedjie eindig so:

It’s a long, long road
From which there is no return
While we’re on the way to there
Why not share
And the load
Doesn’t weigh me down at all
He ain’t heavy, he’s my brother.
Agter die woorde van hierdie pragtige liedjie sit ‘n mooi storie. Dis die verhaal van die Boys Town wat Vader Flanagan in 1917 in Amerika begin het. Daar is ook ‘n fliek gemaak van die verhaal. Twee broers, John en Michael Murphy het saam met hulle ouers in New York gebly. Hulle ouers is in die 1920’s in ‘n ontploffing dood en hulle is toe na ‘n weeshuis gestuur. Hulle hoor toe dat die jonger broer, John aangeneem sou word en Michael dan alleen in die weeshuis sou agterbly. Michael en John het gehoor van die plek, Boys Town, wat Vader Flanagan vir seuns begin het. Hulle maak toe ‘n plan en vlug na Boys Town toe. Dit was egter ‘n baie moeilike en moeisame vlug. Na ‘n lang tog het hulle Boys Town in die verte gesien. Op daardie stadium was die jonger John al siek en kon nie meer loop nie. Michael moes hom op sy rug abba.
Toe Vader Flanagan hulle sien aankom het hy uitgegaan na hulle toe en vir Michael gesê: “Die seun op jou rug moet baie swaar wees?” Hierop het Michael geantwoord:
“He ain’t heavy, Father, he’s my brother”.

100 JAAR STORIE
Aan die begin van die twintigste eeu was die volstuisboerdery ‘n florerende bedryf. Maar in 1914 was daar ‘n katastrofiese ineenstorting van die volstruisveermark. Baie boere moes ‘n ander heenkome vind. Hulle het alles wat hulle gehad het verloor. Heelwat van hulle het ‘n heenkome in die Vallei kom soek. Iemand noem dit die groot trek. Baie van die huidige inwonders se oupas en oumas en groot oupas en –oumas het hier ‘n heemkome kom soek.

Baie van die boere wou nie die val van die volstuisveremark as finaal aanvaar nie. Daar is tot in 1916 nog gereeld ‘n volstruisveremark in Kirkwood gehou. Teen 1923 was daar nog meer as 8000 volstruise in die gebied.Tog is die boere gedwing om al meer op lusern aangewese te wees. Van hier af is lusern tot so ver as Johannesburg en Durban gelewer. Naas die lusernproduksie was daar ook aandag gegee aan eierproduksie en suiwelboerdery. Dit het aanleiding gegee tot die oprigting van ‘n fabriek vir die vervaardiging van gekondenseerde melk in Kirkwood (waar Lifecare nou is).

Daar is ook begin met die aanplant van sitrus. Daar was ‘n groot afhanklikheid van die beskikbaarheid of skaarste aan water, met droogte en vloed wat mekaar kort kort opgevolg het. In 1922 word die Mentzdam voltooi en in 1923 in gebruik geneem. In 1924 word die Sondagsrivier Sitruskoöperasie gestig. James Somers Kirkwood se droom het almeer ‘n werklikheid begin word.

SKRIFLESING
Genesis 4

INLEIDING
Verlede week het ons gekyk na Genesis 3:9, waar God vir Adam vra: “Waar is jy?”.

Ons het gesê dit is die vraag van ‘n liefdevolle en genadige God wat inisiatief neem in sy soeke na die mens. Hierdie vraag wil die mens laat besin oor die lewe, dat ons sal vra: waarom, waarheen en waartoe?

Ons vermy dikwels hierdie lewensvrae, ons leef dit eenvoudig dood.

Al hierdie lewensvrae vind hulle antwoord in God se vleesgeworde woord: Jesus Christus wat ons ontvang in geloof, hoop en liefde.

Vanoggend kyk ons na die Here se vraag aan Kain in Genesis 4:9:

“Waar is jou broer?”

Kain antwoord uitdagend:

“Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?”

Kain se antwoord wys ons hoe ver die sonde van Adam en Eva gestrek het. Sonde is ‘n verhoudingsbegrip.

In Genesis 3 is die verhouding tussen God en die mens versteur. Hier in Genesis 4 is die verhouding tussen mens en mens versteur. Genesis 3 en 4 vorm ‘n eenheid. Sonde is sonde teen God en sonde teen die naaste. Daarom sê Jesus in Matteus 22:39 dat die tweede gebod; om jou naaste lief te hê soos jouself, gelyk is aan die eerste gebod; om God lief te hê met jou hele hart.

Trevor Hudson vertel dat hy ‘n begrafnis moes hou van ‘n jongman wat vroeg in sy twintigs was. Hy was nuut by die maatskappy aangestel en by ‘n kantoorpartytjie het die seniors hom gedwing om ‘n beker gemengde drank te drink. Hy was erg dronk en toe hy in sy kar klim om huis toe te gaan het niemand van hulle hom probeer keer nie. Oppad huistoe het hy aan die slaap geraak agter die stuur, die kar het omgeslaan en hy is opslag dood. Sy familie was platgeslaan, dit was so ‘n sinlose dood!

Baie vrae is gevra:

* was die kollegas verantwoordelik vir sy dood?
* moes hulle hom gedwing het om die mengsel drank te drink?
* moes hulle hom gekeer het toe hy wou ry?
* wat is ons verantwoordelikheid teenoor mekaar?
* was hy self verantwoordelik vir die ongeluk?

In Genesis 4 slaan Kain vir Abel dood. Dan vra die Here vir hom in Genesis 4:9: “Waar is jou broer?”

Kom ons kyk vanoggend na hierdie vraag vanuit drie verskillende hoeke. Stel jouself oop dat die Here vanoggend met jou praat vanuit die storie.

I. ONS VERANTWOORDELIKHEID TEENOOR ONS NAASTE
In die eerste plek wil hierdie vraag ons uitnooi om na te dink oor ons verhouding met ons naaste. Wanneer ons praat van naaste dan sluit ons in familie, vriende, kollegas, mense wat ons mee te doen het op ‘n daaglikse basis, mense aan wie ons verbind is. Wanneer God vra: “Waar is jou broer, waar is jou suster?”, is dit die eerste mense aan wie ons moet dink. Is jy bereid om ‘n mate van verantwoordeliheid te aanvaar vir die welwese van die mense met wie jy gereeld mee in aanraking kom?

Kain het hierdie vraag mooi gesystap, soos ‘n waverse Spingboksenter. Hy kon gesê het: “Here, ek het my broer vermoor, ek het iets vreeslik voor U en my naaste gedoen, ek het gesondig, asseblief Here vergewe my, ek sal vergoed waar ek kan.” Dink net hoe anders sou die verhaal veroop het as dit sy reaksie was!. Maar Kain wyer botweg om verantwoordelikheid te aanvaar, hy sê: “Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?”

Miskien kan jy op hierdie stadium van die storie voel om te vra: “Moet my broer dan nie self verantwoordelikheid vir sy lewe aanvaar nie?

Natuurlik! Daar is sekere dinge waarvoor elkeen van ons verantwoordelikheid moet neem vir ons eie lewe. Ek kan nie ‘n slagoffer-mentaliteit hê nie, ek is verantwoordelik vir my keuses en optredes. En tog veronderstel hierdie vraag van die Here dat ons in ‘n sekere mate tog ook verantwoordelik is vir dit wat gebeur met die mense rondom ons.

Kom ons gaan vir ‘n oomblik terug na die storie in die begin. Daar was sekere keuses wat die jongman self voor verantwoordelik was. Hy het die mengsel drank gedrink, hy het besluit om in ‘n besope toestand te bestuur. Maar sy kollegas het ook verantwoordelikheid gehad. Hulle het hulle posisie misbruik om hom dronk te maak. Hulle kon ook gekeer het dat hy alleen huistoe bestuur in daardie toestand. Ons lewe is ineen vervleg met mekaar, of ons dit wil weet of nie, ons optrede het ‘n invloed op ander.

Ek het al meer as een keer gehoor dat mense sê ek gaan nie kerk toe nie omdat so en so in die kerk is wat dit en dat aan my gedoen het. Ek dink nie dit is ‘n geldige verskoning nie, om baie redes wat ek nie nou op ingaan nie. Maar ek dink tog ook dat die persoon wat verantwoordelik is vir die optrede ook nie te verontskuldig is nie. Ons het wel ook ‘n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Veral in so Klein gemeenskap waar ons dikwels op ‘n daaglikse basis met mekaar te doen het en met mekaar besigheid doen.

2. VERANTWOORDELIHEID TEENOOR ONS VYAND
Tweedens, wil hierdie vraag van die Here ons laat nadink oor ons verantwoordelikheid teenoor ons vyand. Maar, en dis belangrik, ons sal net hierdie vraag hoor oor ons vyande as ons hulle ook sien as broers en susters. Ons neiging is om hulle te verkleineer, te demoniseer, te degradeer onder die menslike vlak. Dan hoef ons nie aan hulle te dink in terme van die liefdesgebod nie.

Een ding kan ons nie verby kom nie en dit is dat God hulle liefhet en dat Hy wil hê dat ons hulle ook so moet sien.

Dis moeilik, veral as ons benadeel is of seergemaak is deur ons vyand. Dis wat met Kain gebeur het. Abel was vir hom ‘n bedreiging, daar was woede en haat en wrok in sy hart, wat ookal die rede of agtergrond daarvan was. Hierdie storie wil sê as ons ander nie meer sien as ons broer en suster nie, het dit negatiewe gevolge in ons verhouding met hulle. Dan is ons kwetsend, afbrekend, verkleinerend, vernietigend. Die manier hoe ons na mekaar kyk en mekaar sien maak ‘n groot verskil in hoe ons teenoor mekaar optree.

Ons voel dikwels nie verantwoordelik teenoor die wat ons haat of verag nie. Ons vyande hoef ook nie ver weg te wees nie. Dit kan hulle wees met wie ons dikwels te doen het, dalk ‘n familielid, of ‘n werkgewer of werknemer of dalk ‘n kollega.

Die vraag: “waar is jou broer?” is God se uitnodiging om ook my vyand raak te sien as ‘n broer of suster en te besef dat ek ook ‘n mate van verantwoordelikheid teenoor hulle het.

3. VERANTWOORDELIKHEID TEENOOR DIE WYER GEMEENSKAP
Derdens, nooi die Here ons uit met die vraag: “Waar is jou broer?” om na te dink oor ons verantwoordelikheid teenoor die breër wêreld. Maar miskien dink jy nou: wat kan ek nou aan die groot issues van ons dorp en ons land doen. Hoe kan ek ‘n invloed hê op die korrupsie en geweld en werkloosheid in ons land? Is dit nie die munisipaliteit en die regering se werk om hierdie dinge aan te spreek nie?

Dalk het julle ook die berig gelees van Alexander Venter. Op 18 September 2002 is ‘n sesjarige dogtertjie Lerato van Alexandra, ‘n woongebied in Johannesburg, erg verkrag en aangerand en vir dood gelos. Iemand het haar gevind en na ‘n nabygeleë hospital toe gevat. Wonder bo wonder het hulle haar lewe gered.

Haar storie het vir Alexander Venter aangegryp.Hy het ‘n groep manne bymekaar gemaak ‘n manne bekering mars gehou. Hy het 350 manne bymekaar gemaak en met kruise en plakkate deur die strate marsjeer. Toe hulle kom by die plek waar Lerato verkrag is het hulle op hulle knieë gegaan en belydenis van sonde gedoen en God gebid vir die heling van ons land en sy mense.

Alhoewel Alexander Venter nie die sonde gedoen het nie het hy verantwoordelikheid aanvaar om op ‘n manier iets te doen aan die situasie in ons land. Hy was bereid om betrokke te raak by die probleme in ons land.

SLOT
Kom ons raak stil voor die Here. Hoor die Here vra: “Waar is jou broer? Waar is jou suster?”

Begin by jou familie, vriende en kollegas. Hoewel hulle self verantwoordelik is vir hulle eie keuses, vra die Here hoe jy kan bydra tot hulle wel-wese…

Dink nou aan jou vyand. Dit kan enige iemand wees. Iemand wat jou seergemaak het, jou uitgebuit het, jou te na gekom het…Vra die Here om jou te help om hierdie persoon in ‘n nuwe lig te sien.

Dink nou aan jou verantwoordelikheid in die breër gemeenskap. Vra die Here waar roep Hy jou om te reageer op die pyn en nood rondom jou…

Amen

Continue Reading No Comments

Eerste vraag: “Waar is jy?”

Genesis 3:9 “WAAR IS JY?” 28 Januarie 2018

KIRKWOOD 100 JAAR

DORPSTIGTING EN AGTERGROND

Die dorp Kirkwood word in 1912 gestig en vernoem na die “Vader van Kirkwood” James Somers Kirkwood. Hy was ‘n afslaer-sakeman van Port Elizabeth wat in 1877 die vendusie van die plaas Gouwermensts Belooning in die Vallei wou kom bywoon. Die Sondagsrivier was egter in vloed en hy kon nie oor die rivier kom nie. Hy klim toe op ‘n heuwel wat vandag nog bekend staan as Lookout. Daar sien hy toe die panoramiese uitsig oor die Vallei. Terwyl hy so oor die Vallei uitkyk, het hy begin droom van hoe die Vallei kan lyk as besproeiing hier op ‘n georganiseerde wyse aangepak sou word. Hy was so begeesterd dat hy kort daarna self die plaas Goewermernt Belooning gekoop het.

Hy probeer toe boere kry om saam ‘n besproeiingskema hier te begin. Hierdie versoek val egter op dowe ore. Die boere van die omgewing het op daardie stadium meer belang gestel in transportryery wat meer winsgewend was. Dit het daartoe gelei dat plase oral verwaarloos en agteruitgegaan het. Kirkwood begin toe van van die aangrensende plase aan te koop met die idee om ‘n private besproeiingskema te begin. Met die oog daarop stig hy in 1883 die “Sundays River Land and Irregation Company”. Hy het nogal baie publisiteit in die koerante gekry maar dit was tevergeef, die Company is na ‘n tyd insolvent verklaar.

Die dorp Kirkwood word uiteindelik in 1912 op sy oorspronklike plaas Foewerments Belooning aangelê.

KINDERTYD

Twee “lucky pakkets”. Vra vir kinders of hulle dit ken en al gekoop het. Ons is almal gretig om te weet wat binne in is. Maar as ons dit oopmaak is dit sommer ‘n klein speeldingetjie wat ons gou weer weggooi.

So was dit met Eva, die slang het haar oortuig dat sy nooit gelukkig sal wees as sy nie hierdie een vrug kan proe nie. En toe sy dit proe was dit nie so wonderlik nie, inteendeel die gevolge was baie sleg.

Vandag nog soek ons na daardie een ding wat ons lewe kan verander. Dalk die lotto wen, of ‘n perdewedren wen, of dalk ‘n sekere kan kan kry of…. Die gras lyk altyd groener aan die ander kant. Maar wees tevrede met wat jy het en dank God vir wie jy in Jesus is.

INLEIDING

Die eerste vraag wat God vra in die Bybel is die vraag: “Waar is jy?”.

Ek wonder hoe Adam en Eva moes gevoel het toe hulle hierdie vraag gehoor het? Was hulle dalk bang dat God hulle sal straf? Hulle was tog bewus daarvan dat hulle oortree het.
Of was hulle dalk dankbaar dat God wel na hulle soek?

Die vraag sê iets oor God en iets oor die mens:

† Wat sê dit oor God?

1. God neem die inisiatief.

Ek luister partykeer na getuienisse van mense wat vertel hoe hulle na God gesoek het totdat hulle Hom gevind het en hulle lewe aan Hom oorgegee het. Daar sit seker ‘n bietie waarheid in die getuienis, maar aan die ander kant is dit altyd God wat soek na die mens.

Hy soek die mens op. Hy roep. Dis altyd so, die mens kruip weg vir God. Interessant dat Psalm 139:7 dit verwoord: “Waarheen sou ek vlug om van U teenwoordigheid te ontkom…” Dit is die mens se eerste reaksie.

As Predikant moet ek dit dikwels ervaar. Omdat ‘n Predikant in ‘n sekere sin God verteenwoordig, skrik mense wanneer hulle hoor dat jy ‘n Predikant is.

God neem altyd die inisiatief. Hierdie vraag: “Waar is jy?”, klink dwarsdeur al die eeue tot vandag toe nog, elke dag op. God soek na die mens. Hy soek op verskillende maniere, ons hoor ook hierdie vraag op verskillende maniere. Die punt is dat God inisiatief neem en ons soek en dat ons die vraag hoor, partykeer duideliker as ander kere.

2. God is genadig.

Genadig in die feit dat Hy die mens opsoek. En ook genadig in die manier waarop Hy na die mens roep.

Hy kon die mens gelos het maar dan het die mens vir ewig in sy sonde toestand bly voortleef.

Die manier waarop God soek is ook genadig. Dit is uitnodigend. Dit gee geleentheid tot selfondersoek en skuldbelydenis.

God het ‘n passievolle begeerte om ‘n intieme verhouding met elkeen van ons te hê.

Neem net ‘n tydjie om hierdie vraag goed te hoor: “Waar is jy?”

“Waar is jy?…”

Soos met Adam en Eva, moet die mens deur die eeue besin oor sy situasie. Dit is nie ‘n inligting vraag nie. God vra nie omdat Hy nie weet waar Adam is nie. Dit is ‘n besinningsvraag. God wil hê Adam en Eva moet oor hulle lewe nadink. Die mens se krisis is ‘n verstaanskrisis.

Die storie word vertel van ‘n man wat eendag die dokter gaan sien het oor sy depressie. Nadat die dokter hom ondersoek het, sê hy vir hom dat hy fisies niks makeer nie. Die dokter sê toe vir hom dat daar ‘n sirkus aan die gang is in die dorp en dat hy moet gaan luister na die nar, Grimaldi. Hy laat almal lag. As hy ‘’n slag lekker gelag het voel hy dalk beter. Die man sê toe vir die dokter, dit sal nie help nie want ek is die nar Grimaldi!

Baie van ons is soos Grimaldi. Ons steek ons ware self weg. Ons kruip weg vir God, somtyds probeer ons wegkruip vir onsself. Die rede is dat ons dink dat as ons geken word word wie ons werklik is, ons nie aanvaar sal word nie. Genade beteken dat God my aanvaar soos ek is.

Ons kruip weg op verskillende maniere. Partykeer kruip ons weg agter ‘n glimlag. Of ons probeer selfversekerd te lyk wanneer ons tussen baie is. Of ons gee voor dat alles in orde is terwyl niks reg is nie. In terme van die storie van Adam en Eva, probeer ons ons naaktheid wegsteek met ‘n vyeblaar.

Dit is geen wonder dat ons verhouding met God en met ander mense dikwels gebrek gaan aan diepte en intimiteit.

Die vraag: “Waar is jy? Wil ons uitlok uit ons wegkruip plekke. Die vraag wil ons uitlok om naak – eerlik voor God te wees.

3. God wag vir ons antwoord

“Waar is jy?”

God wag dat ons antwoord, Hy wil graag in ‘n een tot een verhouding met ons wees. In ons antwoord hoef ons nie van voor af te begin nie, ons loop al ‘n lang pad met God en Hy met ons.

Begin deur eenvoudig vir God te vertel wat op hierdie oomblik in jou lewe aan die gang is. Vertel vir Hom van jou diepste begeertes, jou vreugdes, jou pyn, jou hartseer, jou vrese en bekommernisse.

Jy mag dalk voel dat God dit alreeds weet en dis so. God het ook geweet waar Adam en Eva was. Sy vraag is ‘n uitnodiging, kom uit jou wegkruipplek, vertrou My, praat met My oor alles in jou lewe.

God het jou lief en wil met jou in ‘n intieme verhouding wees. As bewys daarvan het Hy vir Jesus gestuur en aan jou sy Gees gegee.

Continue Reading No Comments

nha cai uy tin , nha cai uy tin , tap chi me va be , casino truc tuyen , casino uytin , casino totnhat , danh bai , poker online , casino , bao ve viet nam , bao ve viet nam , suc khoe , thoi trang nam 2014 , suc khoe 2014 , shop thoi trang , tin tuc thoi trang phim le , hi tech , tin cong nghe , cong nghe , thoi su , tin moi , thoi trang , the gioi smartphone , cong nghe , may tinh bang gia re , dien thoai , su kien , game mobile , nghe si viet , the gioi nhac , nha cai , dien dan bong da , best bookies, clevermart.vn , goldcare.vn , phonereview.vn , tinhangngay.vn , sieuthisachnoi.com , doctruyentranh.tv , sieuthismartphone.vn , kinhthongminh.org , thietbithongminh.tv , sieuthithietbiso.org ,