How to Earn Money by Getting to Create My Essay

How to Earn Money by Getting to Create My Essay

It is possible to pay to compose my own article if you want to get taken care of the skills. Or you could earn a full time income writing on your own. It’s possible to make money by writing and submitting articles about your passions and beliefs.

Writing about yourself is really a excellent business because it is a competitive discipline. You have to have an innovative mind, excellent grammar and also a crystal clear vision in what you are writing about. The one thing that you need to understand is the best way to write.

It is possible to make a living for a freelance essay writers if you comprehend the writing skills necessary to pull attention. Many professional authors are very mindful of this fact and they presume that simply through writing, they can get money in their own writing. This is the wrong idea.

Personal essays take a lot of research work, a few research in regards to the topic, and writing skills. If you cannot do all this and still you are in a position to write on your passions, then this is a large disadvantage. In the event that you can do most these things, you then could surely write your article. When I am writing my essay, I put all the skills that I know into my essay.

Some freelance authors are more capable than others. If you want to create a living as an independent writer, then the very best way to do so would be to employ writers who are experienced in writing your essay. It’s the only way you’ll be able to get paid for your abilities.

Most essay writing projects are not lucrative because they’re rare. But many folks may also get their very own writing projects during freelance writing jobs. It is really a good idea to seek the services of freelance writers so you can generate decent money. They will find it easy to do their job because they are not predicted to write 100 articles daily.

They could write more about their particular opinions and experiences. This could be the ideal method to make money. Thus, do your homework and choose your authors well so that you are able to produce your own bit of paper.

Continue Reading No Comments

Wat nou na Pinkster?

2 KORINTIëRS 3:1-18 27 MEI 2018
Tema: Wat gebeur na Pinkster?
Teks: 2 Korintiërs 3:18.

INLEIDING
Wat verwag ons eintlik van Pinkster?
Dit is ’n vraag wat ’n mens nogal soms kan kwel. Ons praat so graag oor “Pinkster-verwagtinge” en “Pinkster-seën”. Maar wat bedoel ons daarmee.
Ek is bang dat ’n Pinkster-seën vir baie van ons lidmate nie veel meer is as ’n blote saak van oplewing en “stigting”, wat net so gou na Pinkstertyd weer verdwyn as wat dit elke jaar net in Pinkstertyd verskyn nie. Vir andere is ’n ware Pinksterseën miskien weer ‘n geweldige gebeurtenisse van buitengewone aard, en hulle koester altyd die hoop dat daar in Pinkstertyd geweldige herlewings sal plaasvind, met baie tekens en emosies. Amper soos by die uitstorting van die Heilige Gees waarvan ons in Handelinge 2 lees.
Daarom is dit belangrik om weer te vra wat is ’n ware Pinksterseën, wat daar eintlik gebeur waar dit werklik Pinkster word.
Liewe gemeente, by die beantwoording van hierdie vraag is daar geen beter teks as die een uit 2 Korintiërs 3 nie. Hierdie hele hoofstuk is immers ’n egte “Pinkster-hoofstuk”, want dit is vol van die openbaring van die werk van die Heilige Gees. Daar is maar min plekke in die briewe van Paulus waar daar met soveel helderheid oor die werking van die Pinkstergees gepraat word as juis hier. Veral vers 18 wat ons as teks gekies het.
As mens die teks mooi lees is daar drie dinge wat gesê word van die werk van die Heilige Gees. Hierdie drie dinge kan mens met reg sê is ‘n ware Pinksterseën:

1. DIE SEëN VAN ’n GESIG SONDER ‘n SLUIER
Die eerste element van ’n Pinksterseën sal altyd wees dat die Gees die sluier van ons gesig af wegneem.
Paulus praat in hierdie hoofstuk daaroor dat die Joodse volk die Bybel nie kan verstaan nie. Dit is asof daar ’n sluier oor hulle gesig is, sodat hulle nie kan insien dat dit in die Bybel oor Jesus gaan nie.
Hoor hoe sê vers 14 en 15 dit: “Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in Hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar ‘n sluier oor hulle verstand.”
Maar oral waar die Gees van die Here werksaam is, kom daar Vryheid. Vers 17 sê: ““Die Here” beteken hier “die Gees”, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid.” Dis die vryheid van hierdie sluier wat maak dat mens nie die boodskap van die Bybel kan verstaan nie.
Dit is die eerste groot seën van die Heilige Gees, dat Hy die sluier van mense se harte en gesigte kan wegneem en hulle kan genees van hulle blindheid met die lees van die Bybel. Waar hierdie seën deur die Heilige Gees aan mense gegee word, daar word dit Pinkster. Die Gees van die Here werk nooit buite die Bybel om nie. Oral waar Hy mense werklik wil laat deel in hemelse seëninge, daar open Hy vir hulle die Bybel.
So was dit op die eerste Pinksterdag in Jerusalem. Eenvoudige vissers ontvang skielik verligte oë van die verstand om die diepte van die rykdom van die Bybel te kan verstaan.
Dit is vandag nog so. As ’n Pinkstertyd werklik geseënd vir ons moet wees, dan moet dit ons agterlaat met ’n dieper insig in die Woord van God, met ’n gesig sonder sluier, sodat ons die wonders uit Gods Woord kan leer ken.
En tog, is dit nie juis die grootste kwaal van die Kerk vandag, dat ons nie meer sonder ‘n sluier kan instaar in die dieptes van Gods Woord nie, dat ons die eensame omgang met Gods Woord en die eenvoudige prediking van Gods Woord nie meer genoeg vind nie, omdat daar ’n sluier op ons harte lê. Dit maak dat ons nou hunker na spesiale predikers en buitengewone opwekkings wat dikwels……
Nee, die wonder van Pinkster is dood eenvoudig – terug na die Bybel.

2. DIE SEëN van die WEERSPIEëLING van die HEERLIKHEID van die HERE CASH4DAY
Die tweede element van ’n ware Pinksterseën sal altyd wees dat die Gees ons Jesus Christus in sy heerlikheid duideliker laat sien. Paulus sê: As die sluier van ons gesig af weggeneem is, dan sien ons die heerlikheid van die Here soos in ’n spieël. Hierdie spieël waarvan Paulus praat, is die evangelie. In die evangelie is die heerlikheid van Christus vir ons geteken, sy oorwinning oor die magte van die dood en die hel, sy verlossingsmag, sy heerlikheid in die hemel. Wie nou deur die genade van die Heilige Gees vrygemaak is van die sluier oor sy gesig, sien hoedat die evangelie soos ’n helder spieël die beeld van Christus weerkaats. En dit kan nie anders nie, hy moet Christus daardeur leer ken in sy heerlikheid. Waar dit gebeur dat ’n mens Christus waarlik in die Bybel leer ken, daar word dit Pinkster.
Die Heilige Gees het gekom om Christus te verheerlik. In Johannes. 16:14 sê Jesus van die Heilige Gees: “Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.”
Sy groot taak bestaan daarin om aan die gemeente van Christus duidelik te maak wie Christus is en wat Hy vir sy gemeente gedoen het. Pinksterfees is daarom ook nie in die eerste plek ’n fees van die Heilige Gees nie, maar ’n fees van Christus, omdat die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is om Christus te kom verkondig en die Kerk in alle waarheid te lei, sodat die Kerk werklik kan verstaan hoe heerlik Christus is. As Pinkstertyd werklik geseënd vir ons moet wees, dan moet dit ons nie wegtrek van Christus af na ’n verlange na die gawes van die Gees nie, maar dan moet dit ons juis aan Christus verbind en ons bring by die allergrootste “Gawe” van die Heilige Gees, nl. Jesus Christus self. Dit word Pinkster dáár, waar mense deur die Gees van God gelei word om Christus te sien in sy heerlikheid as die Lam wat vir ons geslag is, wat ons met ’n duur prys gekoop het, maar wat deur God opgewek is en tans vir ons aan die regterhand van God is. Christus is die gawe van ’n ware Pinksterseën. Ook dit is ’n Godswonder as mense se oë geopen word om Christus in sy heerlikheid te sien.

3. DIE SEëN VAN VERANDERING NA DIESELFDE BEELD.
Die teks leer ons dat die derde element van ’n ware Pinksterseën sal altyd wees die verandering na die beeld van Christus. Waar die sluier werklik van ons verstand af gelig word, sodat ons Christus kan aanskou in die Bybel, daar tree ook altyd ’n verandering in. Onderwyl hulle hulle met Christus en sy heerlikheid besig hou, verander hulleself na sy beeld.
Romeine 8:29 sê: “Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun”. Ook daarvoor het die Heilige Gees gekom, om ons daadwerklik te vorm na Sy beeld. Die karaktertrekke in die beeld van Christus waarna die gelowiges gevorm moet word, is sy kruisiging en sy opstanding. Daarna strewe die Gees, om al meer die kruis van Christus in die lewe van Gods kinders te laat verskyn, en hulle al meer te laat opstaan in ’n nuwe lewe. Die vrug van die Gees waarvan Galasiërs 5:22 praat, is van voor tot agter ’n vrug gepluk aan die kruis van Jesus en by sy geopende graf, en dit kom alleen dáár te voorskyn, waar die sondige natuur met sy begeerlikhede en hartstogte gekruisig is. En waar die lewendmakende werking van die Gees ondervind is, sodat daar waarlik sprake kan wees van ’n opstanding in ’n nuwe lewe.
Die Gees werk die beeld van Christus in ons uit, wanneer Hy ons al meer tot selfverloëning, tot selfkruisiging lei en aan die anderkant Christus al meer in ons sigbaar laat word. Dit is maar ’n langsame proses. Dit gaan deur stryd heen en vorder gaandeweg van heerlikheid tot heerlikheid. Ons kom nie maar met ’n enkele “second blessing” tot volmaakte ooreenstemming met die beeld van Christus in ons lewe nie. Maar terwyl die proses aan die gang is in ons lewe, is dit tog Pinkster in ons harte. Dit is oral Pinkster, waar mense gewillig geword het om hulle deur die Gees te laat vorm na die beeld van die Seun.

SLOT
Miskien lyk dit ook al weer te “gewoon”. Daar is so baie wat so graag die spreek in tale en die buitengewone gawes van die Gees wil hê.
Maar die Bybel ken die dinge maar net as begeleidende verskynsels by die uitstorting van die Heilige Gees op die eerste Pinksterdag, nie as voorwaarde vir die ware Pinksterlewe nie. As Paulus aan die Galasiërs skrywe oor die vrug van die Gees, dan soek ons verniet na ’n enkele woord oor sulke buitengewone dinge. Hy noem dan maar net die gewone dinge soos liefde, vrede, blydskap – almal dinge wat ons sou kon saamvat onder die begrip: vorming na die beeld van Christus. En daar is so baie ander wat hierdie vorming na die beeld van Christus so graag wil voorstel as iets wat sommer op een keer deur ’n besondere salwing van die Gees oor die gelowige kom.
Maar dit leer die Bybel ons nie. Die Bybel sê dat die Gees van Pinkster ons maar langsaam verander na die beeld van die Seun en die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe.
Dit doen die Here wat die Gees is.

Continue Reading No Comments

Doop van Roux van Aswegen

Genesis 15 Die doop van Roux van Aswegen op 29 April 2018

Inleiding

Ons teks word ingelei met die woordjie ‘hierna’. ‘Hierna’ het die woord van die Here tot Abram gekom. Maar wat het in Abram se lewe voor ‘hierna’ gebeur?

In Genenis 12 roep God Abram uit sy land, weg van sy familie en belowe hom ‘n land en ‘n groot nageslag – niks kom daarvan nie. Skaars in die beloofde land, word hulle deur ‘n groot hongersnood getref. Abram vlug Egipte toe en daar lieg hy oor sy mooi vrou – en Sara beland in die Egiptiese koning se harem.
‘Hierna’ wonder Abram dalk: wat nou? Wat van die belofte dat die Here my ‘n groot nasie sal maak – ek word ouer, en daar is nog geen teken van ‘n kind nie? ‘Hierna’ is Abram maar taamlik moedeloos oor alles.
Dan kom die ‘woord’ van die Here in ‘n ‘gesig’ na Abram. En die Here sê vir hom: “Moenie bang wees nie Abram, Ek beskerm jou! Jou beloning sal baie groot wees.” (vers 1)

Maar al waaraan Abram kan dink is sy kinderloosheid. Ons hoor selfs ‘n toon van beskuldiging: “Here my God, wat kan U vir my gee?” en “U het nie vir my ‘n nageslag gegee nie, nee wat vergeet nou maar, Eliëser, my slaaf sal dan nou maar my erfgenaam wees.” (vers 2-3). Abram het min of meer opgegee op die Here se beloftes.

Die Here herhaal egter sy versekering: Abram se eie kind sal sy erfgenaam wees, nie sy slaaf nie. (vers 4). Om sy belofte te bevestig, neem Hy Abram buitentoe en sê hom: “Tel die sterre . . . as jy kan.” (vers 5).
Abram kyk op na die sterrehemel, en hy begryp iets van God se grootheid. Die Here het hom oorrompel. Die Here is groot, onbegryplik bo die mens se verstand.

Dan staan daar in vers 6: “Abram het toe in die Here geglo, en die Here het dit goedgevind dat Abram so volgens die wil van die Here gehandel het.”

1. VERBONDSEREMONIE/RITUEEL

Dan verseker die Here hom met ‘n baie vreemde seremonie of ritueel: Abram moet verskillende diere neem – ‘n vers, ‘n bok en ‘n skaap, en duiwe, en sommige van hulle slag hy middeldeur. Dit was in daardie tyd ‘n bekende manier om ‘n verbond tussen twee partye te bekragtig.
Twee partye, meestal konings in die antieke tyd, het diere gevat, en dit middeldeur geslag en die twee helftes teenoor mekaar geplaas. Een helfte was verteenwoordigend van die een party en die ander helfte het die ander party verteenwoordig. Dan het die twee partye saam deur die geslagte diere geloop en daarmee te kenne gegee dat ‘n vloek op die een sou rus wat die verbond verbreek. Die een sou as’t ware vir die ander sê, “As ek hierdie verbond verbreek, dan mag jy my middeldeur slag, net soos wat hierdie diere middeldeur geslag is.”
Dit is wat hier besig is om tussen die Here en Abram te gebeur. ‘n Verbond kom tot stand.

Roofvoëls kom en sak op die karkasse toe – sommige geleerdes meen dat die roofvoëls alles simboliseer wat die Verbond kan vernietig. Maar in die teks wag Abram nog steeds dat die Here moet kom om saam met hom deur die karkasse te loop, en hy jaag hulle weg. Dan word hy vaak en ‘n diep slaap oorweldig hom. Dit is egter nie ‘n lekker slaap in droomland nie – hy word baie bang en hy kry nog ‘n openbaring – eers een in die toekoms – sy nageslag sal vir vier honderd jaar soos slawe onderdruk word voordat hulle na die land sal terugkeer. Dit is natuurlik ‘n vooruit wysing na die tyd van slawerny in Egipte. Tog ontvang hy aan die einde in vers 15, ‘n gerusstelling – hy self sal in vrede sterf en op ‘n hoë ouderdom begrawe word.

2. VERBOND IS EENSYDIG IN OORSPRONG

En dan gebeur ‘n vreemde ding: toe dit heeltemal donker is, gaan daar skielik ‘n oond wat rook en ‘n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur.
In die Ou Testament het die Here Homself dikwels deur vuur openbaar. Geen mens kon Hom sien nie, maar as hulle ‘n bonatuurlike, onverklaarbare vuur gesien het, het hulle geweet Hy is daar. Ons kan dink aan Moses en die brandende bos; aan die vuurkolom in die nag deur die woestyn; die donder en weerlig op Sinaï waar Moses die Tien Gebooie ontvang het.

In ons teks gaan ‘n oond wat rook en ‘n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Dit is die Here self wat deur die stukke vleis loop. Nie soos wat ‘n mens van ‘n gewone verbondsooreenkoms sou verwag nie – dit is nie die twee partye, die Here en Abram wat albei deur die karkasse loop en verbondstrou aan mekaar

belowe nie – die Here beweeg alleen deur die stukke vleis. Die Verbondsooreenkoms, Verbondstrou kom van die kant van die Here.

Wat is die implikasies hiervan?

Daardeur wil die Here vir Abram sê: Net so min as wat Ek Myself sal vervloek en dan soos hierdie stukke vleis vernietig word, net so min sal een enkele woord van My beloftes onvervuld bly!

As ons glo dat die doop ‘n teken van die Verbond is, beteken dit in die eerste plek dat die Verbond eensydig van oorsprong is. God neem die inisiatief, Hy kom na Abram en na ons toe. Hy belowe sy seën oor ons.
Vir Abram, vir my en jou op die dag van ons doop, en vir die kleintjie vanoggend, sê die Here: “Vandag sluit Ek ‘n verbond met jou. Ek belowe my trou aan jou. Ek weet jy is nie in staat om by ons ooreenkoms te bly nie, en daarom loop Ek alleen tussen die karkasse deur.”
Die Here sluit die Verbond, die Here belowe sy trou.

3. BETEKENIS VAN DIE VERBOND

Nou – hoe het dit vir Abram gehelp, en hoe help dit my?
As ons na Abram se lewe kyk, sien ons dat die beloftes nie dadelik realiseer het nie. Hy sou nog ‘n rukkie vir Isak moes wag – en by sy dood besit hy nog geen land nie, net ‘n graf. Van sy kant af was Abram ook maar gou om weer oor die beloftes te twyfel – net hierná stem hy in om ‘n kind by sy vrou se Egiptiese slavin te verwek – ons ken die storie van Sara en Hagar – maar dis nié die kind deur wie die Here die nageslag wou voortsit nie. Maar – nie een keer word die Here vir Abram kwaad nie. Om die waarheid te sê, Hy keer dat Abram se ontrou te veel skade aanrig. As die kind Ismael van die dors huil, kom wys ‘n Engel van die Here vir die moeder waar ‘n put met water is. Ten spyte van Abram se ontrou en twyfel, bly die Here by hom. Hy bly by Abraham, stap die hele tyd soos ‘n goeie vriend saam met hom in en om die land, tot die dag van sy dood.

Maar hoe troos dit my, vandag?

Ons wat vandag hier is, ons wat reeds gedoop is en die kindtjie wat netnou gedoop is, word gedoop in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Deur Jesus is dit moontlik dat ook ons aan hierdie Verbond kan vashou. Nie net die nageslag van Abram nie, maar deur Jesus word alle gelowiges by die Verbond ingesluit. Jesus bevestig dat die Here ook met my ‘n Verbond gesluit het en naby my sal wees, tot die dag van my dood. In ons kerk doop ons klein kindertjies om daarmee te sê dat dit nie oor my geloof gaan nie, maar dat dit die Here is wat van sy kant af na my toe kom. Op die dag van my doop, van jou doop, van die kindjie vanoggend se doop, sê die Here ook vir ons: “Hierdie Verbond het Ek met jou gesluit, en Ek stap jou lewenspad saam met jou.”
Hoe reageer ons hierop?

God wil hê dat ons sy beloftes sal glo, ons lewe aan Hom sal toe vertrou. Hy is getrou, Hy hou sy beloftes, ons moet deur die krag van die Heilge Gees hoe langer hoe meer ons lewe aan Hom toevertrou.

Continue Reading No Comments

nha cai uy tin , nha cai uy tin , tap chi me va be , casino truc tuyen , casino uytin , casino totnhat , danh bai , poker online , casino , bao ve viet nam , bao ve viet nam , suc khoe , thoi trang nam 2014 , suc khoe 2014 , shop thoi trang , tin tuc thoi trang phim le , hi tech , tin cong nghe , cong nghe , thoi su , tin moi , thoi trang , the gioi smartphone , cong nghe , may tinh bang gia re , dien thoai , su kien , game mobile , nghe si viet , the gioi nhac , nha cai , dien dan bong da , best bookies, clevermart.vn , goldcare.vn , phonereview.vn , tinhangngay.vn , sieuthisachnoi.com , doctruyentranh.tv , sieuthismartphone.vn , kinhthongminh.org , thietbithongminh.tv , sieuthithietbiso.org ,